Artikel 1- Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende woorden de volgende betekenis:

1.1. 123scootertheorie: de rechtspersoon die met de consument op afstand de overeenkomst aangaat;

1.2. Consument/Cursist: de persoon, die 16 jaar of ouder is en zich door middel van een daartoe ontwikkeld online systeem heeft aangemeld voor een theoriecursus inclusief examen dag;

1.3. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen de cursist en 123scootertheorie op grond waarvan 123scootertheorie zich verplicht aan de cursist een theoriecursus te verzorgen en een examenplaats voor het CBR-theorie-examen te reserveren;

1.4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

1.5. Examen: de examendatum van het theorie-examen bij het CBR;

1.6. Cursusdag: De dag waarop de theoriecursus wordt verzorgd met eventueel een
aansluitend examen;

1.7. CBR: het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

1.8. Offertes: het aanbod met betrekking tot de theoriecursussen zoals geëtaleerd op de website van 123scootertheorie;

1.9. Theoriecursus: de theorie-opleidingen voor de auto, motor en brom/snorfiets (rijbewijscategorie: B, A en AM);

1.10. Algemene voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

2.1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen 123scootertheorie en cursist, in het bijzonder op de overeenkomsten m.b.t. de theorie-cursussen voor de rijbewijs categorieën B, A en AM.

2.2. De overeenkomst komt tot stand nadat de cursist via de website van 123scootertheorie zich heeft aangemeld, een cursusdag heeft gereserveerd en het gereserveerde examen door 123scootertheorie bij het CBR is ingekocht. Onverminderd het voorgaande komt een overeenkomst ook tot stand nadat 123scootertheorie de elektronische aanmelding heeft bevestigd, dan wel telefonisch of per e-mail.

2.3 Voor zover de gekozen cursusdag door de cursist vol zit, zal de cursist zonder tegenspraak op de wachtlijst worden geplaatst voor een andere cursusdag. In
dergelijke gevallen komt de overeenkomst vooreerst tot stand nadat 123scootertheorie de nieuwe cursusdag aan de cursist heeft bevestigd.

2.4 De aanmelding van de cursist wordt verwerkt in het CBR- systemen. Voor zover de cursist niet uitdrukkelijk om verwijdering verzoekt, zal 123scootertheorie de cursist niet uit het CBR-systeem verwijderen.

2.5. Voor zover er van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, is dat enkel geldig inden de afwijking schriftelijk geschiedt.

2.6. Alle afbeeldingen, prijzen, teksten en overige gegevens zijn enkel een indicatie en onder voorbehoud van fouten en kunnen nimmer aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.7. Voor een juiste verwerking van de aanmelding is het nodig dat de cursist het juiste e-mailadres opgeeft. Indien en voor zover door de cursist een onjuist e- mailadres wordt opgegeven kan 123scootertheorie niet aansprakelijk worden gehouden voor enige tekortkoming, dan wel schade voortvloeiende uit de onjuiste opgave van het e-mailadres.

2.8 123scootertheorie behoudt het recht om zonder opgave van reden een cursist te weigeren.

2.9. Indien en voor zover een bepaald artikel nietig blijkt te zijn, dan wel vernietigd wordt, zullen de overige artikelen onverminderd van toepassing blijven.

Artikel 3 Cursussenprijzen en betaling cursuskosten

3.1. Offertes kunnen worden gedaan via de website, als telefonisch of per e-mail. Het aanbod aan cursusdagen inclusief examen dag en locaties worden online op de website van 123scootertheorie geëtaleerd.

3.2. Voor zover een aanbod op de website of via de telefoon, dan wel e-mail een beperkte geldigheidsduur heeft, zal dit uitdrukkelijk aangegeven worden.

3,3 Het aantal beschikbare cursusdag plaatsen worden bijgehouden op de website. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3.4. De prijzen zoals weergegeven op de website van 123scootertheorie zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tikfouten. De prijzen kunnen te allen tijde door 123scootertheorie eenzijdig worden gewijzigd. Voor zover er een overeenkomst tot stand is gekomen, zullen de nieuwe prijzen vooreerst van toepassing zijn op de overeenkomst nadat de cursist hiermee heeft ingestemd. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de cursist niet wenst in te stemmen met de prijswijzigingen, dan staat het de cursist vrij om de overeenkomst kosteloos te annuleren, waarbij de annulering niet ziet op de reeds gereserveerde en gemaakte kosten voor het examen bij het CBR.

3.5. De cursist dient de kosten van de cursus vooraf binnen 24 uur na ontvangst van de bevestigingsemail per IDEAL te voldoen. Indien de cursist de betaling niet tijdig voldoet, behoudt 123scootertheorie zich het recht voor om de aanmelding te annuleren.

3.6. De prijzen van de theoriecursussen zijn inclusief BTW en zien enkel toe op de kosten van de theoriecursus zelf en zijn exclusief kosten van het examen bij het CBR. In de kosten van theoriecursus zijn inbegrepen kosten van de huur, docent, oefenmateriaal en vervoer naar de examenlocatie.

Artikel 4 Verplichtingen 123scootertheorie

4.1. 123scootertheorie verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus, daaronder tevens begrepen het verzorgen van de docent en het vervoer naar de examenlocatie indien de afstand van de cursuslocatie naar het examencentrum dit vereist.

4.2. 123scootertheorie zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/deskundige personen.

4.3. 123scootertheorie zal zorgdragen voor het cursusmateriaal in de vorm van oefenmateriaal, dat na totstandkoming van de overeenkomst aan de cursist op het opgegeven e-mailadres wordt toegezonden. 123scootertheorie stelt het cursusmateriaal met alle zorgvuldigheid samen, doch kan zij geen aansprakelijkheid erkennen voor eventuele onjuistheden in het cursusmateriaal.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1. De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde voorwaarden. Indien de cursist deze verplichting niet nakomt is 123scootertheorie gerechtigd de cursist de toegang tot de theorieopleiding te weigeren, zonder dat 123scootertheorie daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.

5.2. De cursist dient zorg te dragen dat 123scootertheorie alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3. De cursist zal de door 123scootertheorie eventueel ter beschikking gestelde gegevens, daaronder begrepen cursusmateriaal alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden. De cursist onthoudt zich van elke handeling die ertoe kan leiden dat de aan de cursist overhandigde cursusmaterialen openbaar worden gemaakt.

5.4. De cursist dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip en de locatie en dient een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Indien en voor zover de cursist zonder geldige
afmelding niet aanwezig is op de afgesproken tijdstip en locatie, dan wel geen geldig legitimatiebewijs bij zich heeft, kan 123scootertheorie niet aansprakelijk zijn jegens de cursist voor de schade ontstaan uit de onjuiste afmelding, dan wel afwezigheid.

5.5. De cursist verklaart zonder tegenspraak dat het doel om de cursus te volgen louter en allen is om zich voor te bereiden om een CBR-examen af te leggen, Mochten er andere doeleinden ten grondslag liggen, als gevolg waarvan 123scootertheorie directe of indirecte schade leidt of kan leiden, dan zal 123scootertheorie gerechtigd zijn om haar schade te verhalen op de cursist. Het is de cursist uitdrukkelijk verboden om van de cursus geluid- en/of beeldopnames te maken.

5.6. Bij overtreding van art. 5.5 verbeurd de cursist een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 10.000 per overtreding.

Artikel 6 Annuleringen en wijziging

6.1. De cursist kan nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden zijn aanmelding kosteloos annuleren, voor zover 123scootertheorie de aanmelding via de telefoon, dan wel e-mail niet heeft bevestigd.
Indien er nog geen examen is gereserveerd worden er €24,50 administratie-, afhandelings- en transactiekosten gerekend.
Het examen wordt op naam gezet bij het CBR en omdat het gaat om een persoonsgebonden reservering is er geen recht op bedenktijd. De bedenktijd vervalt bij bevestiging middels aanbetaling.

6.2. De cursist kan nadat de bevestiging middels aanbetaling heeft plaatsgevonden tot 10 dagen voor de cursusdag éénmalig kosteloos de cursusdag verplaatsen voor zover dit met toestemming van 123scootertheorie gebeurt en de wijziging bij het CBR is toegestaan. De wijziging is enkel geldig nadat de cursist een bevestiging van 123scootertheorie heeft ontvangen. Indien de wijziging bij het CBR niet is toegestaan worden de examenkosten voor een nieuw te reserveren CBR-examen in rekening gebracht.

6.3. Indien de cursist de datum van de cursus wenst te wijzigen en daarbij geen overeenstemming kan bereiken over een nieuwe datum, dan zal de reeds betaalde cursuskosten in mindering worden gebracht op de kosten, voor zover de cursist in de toekomst zich opnieuw aanmeldt voor een nieuwe cursusdag.

6.4. Bij geen deelname dan wel bij annuleringen binnen tien dagen voor aanvang van de cursus blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig. Hierbij geldt geen uitzondering door bijvoorbeeld overmacht of andere redenen.

6.5. De cursist is het niet toegestaan wijziging in de cursusdag, dan wel het examen binnen tien dagen voor aanvang van de cursusdag door te voeren.

6.6. In geval van ziekte dan wel absentie, dan wel enig andere gebeurtenis waardoor 123scootertheorie de cursus niet kan verzorgen zal de overeenkomst tussen 123scootertheorie en de cursist ontbonden worden en zal aan de cursist als gevolg van die ontbinding een nieuwe cursusdag en examen aangeboden worden. Ondanks het voorgaande heeft de cursist de bevoegdheid om het gereserveerde examen alsnog af te leggen, indien deze beschikbaar is.

6.7. Onverminderd hetgeen is bepaald onder art. 6.7 blijft de cursist het volledig cursusgeld en examengeld schuldig, tenzij anders overeengekomen.

6.8. 123scootertheorie behoudt zich het recht voor om de overeenkomst terstond met de cursist te ontbinden, indien 123scootertheorie er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de cursist niet zal komen opdagen op de gereserveerde cursusdag. Voor zover 123scootertheorie gebruik maakt van haar bevoegdheid, zal 123scootertheorie de cursist schadeloosstellen.

6.9. In gevallen waarbij de cursist zich via de website aanmeldt voor een cursus waarbij de cursusdagen nog niet vaststaan, doch wel de periode, behoudt 123scootertheorie zich het recht voor om de cursist in te plannen op een dag dat het haar goeddunkt. Zodra de exacte cursusdata bekend worden, zal 123scootertheorie de cursist in gevallen als genoemd in de vorige zin kunnen inplannen op een andere dag als dat zij ingepland stonden. De cursist zal zijn/haar volledige medewerking verlenen voor de wijziging voor zover van hem/haar enige medewerking is vereist.

6.10. Alle verzoeken tot annulering, dan wel wijziging dienen per e-mail via: info@123scootertheorie te geschieden.

Artikel 7 Overmacht

7.1. 123scootertheorie is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2. Indien 123scootertheorie ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is 123scootertheorie gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits aan het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1. 123scootertheorie is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een nalaten van 123scootertheorie mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

8.2. 123scootertheorie kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR-theorie examen.

8.3 123scootertheorie is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door 123scootertheorie geleverde zaken.

8.4. De cursist vrijwaart 123scootertheorie tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen 123scootertheorie en de cursist, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2. Cursist en 123scootertheorie zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1. Ten behoeve van een goede verwerking en administratie slaat 123scootertheorie de gegevens van de cursist op in haar automatische systemen. Deze gegevens zullen enkel voor de daarvoor bedoelde doeleinden worden gebruikt. Op verzoek van de cursist zal 123scootertheorie de opgeslagen gegevens van de cursist uit het systeem verwijderen.

10.2. De cursist geeft aan 123scootertheorie de toestemming om zijn/haar gegevens binnen 123scootertheorie, daaronder mede begrepen de gelieerde ondernemingen en ondernemingen waarmee 123scootertheorie samenwerkt te gebruiken en op te slaan.

10.3. De cursist onthoudt zich van uitlatingen die de goede naam van 123scootertheorie kunnen schaden.

10.4. 123scootertheorie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder het nummer 64748820.

10.5. De cursist verzoekt 123scootertheorie indien de cursus binnen 14 dagen na bevestiging van de aanmelding plaats zal vinden tot directe levering van de cursus over te gaan en de cursist doet afstand van zijn recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.

10.6. Enkel de website www.123scootertheorie en het op die website gepubliceerd telefoonnummer behoren toe aan 123scootertheorie.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de theoriecursus.

De theoriecursus begint rond 07:00. Tijdens de cursus krijg je een aantal korte pauzes. Rond 12:30 uur vertrekken we naar het CBR om het theorie-examen af te leggen. Na het afleggen van het theorie-examen ben je klaar.

Jazeker. Ook cursisten met dyslexie kunnen onze theoriecursus goed volgen. Wij zorgen ervoor dat de cursus goed te volgen is en bieden extra hulp waar nodig is.

De minimale leeftijd is 15,5 jaar voor het afleggen van je scooter theorie-examen.

Op de dag van je theorie-examen moet je in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Zonder een geldig legitimatiebewijs kan je helaas geen theorie-examen afleggen.

Het theorie examen wordt door ons gereserveerd nadat er een machtiging is afgegeven door de leerling.

De aangegeven datum is een voorkeursdatum. Deze is niet direct definitief. Wij nemen zelf contact op voor een definitieve cursus en examen datum.